Få hjælp til at afholde lovpligtige børnesamtaler

Få det maksimale ud af Jeres anbringelse. 

Børnesamtalerne er et betydningsfuldt værktøj til at sikre, at barnet/den unge er i et fortsat positivt udviklingsforløb. Få afholdt børnesamtalerne forud for de almindelige statusmøder og brug dem dermed som en del af kvalitetssikringen.

Har I som rådgiver og kommune, anbragt børn og unge udenfor hjemmet, på institution eller i plejefamilie, så skal I hvert år huske de to lovpligte børnesamtaler.
I øjeblikket udfører vi børnesamtaler for børn anbragt i følgende kommuner:
Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Struer, Skive, Herning, og Varde - har I en anbringelse i en anden kommune, som I gerne vil have hjælp til så tag gerne kontakt til os.

Vi har specialiseret os i at afholde børnesamtalerne på institutionerne eller hos plejefamilierne ud fra barnets/den unges behov samt lovgivningen på området. Vi lægger en stor vægt på en positiv dialog med anbringelsesstedet, således at børnesamtalen opleves som positiv værdi-skabelse for både barnet/den unge og for personale/plejeforældre. Alle vores børnesamtale-konsulenter har som minimum en humanistisk mellemlang uddannelse samt erfaring i frontarbejde med anbragte børn og unge. Med andre ord så er vi faglig klædt på fra top til tå.

Du vil gerne i gang eller du vil vide mere.

 • Ring til Mikkel Abildgaard på tlf. 40 51 02 00 eller send en e-mail på ma@zkurs.dk

 • Send en anmodning på digital postkasse til CVR 36424117

Hvordan griber vi det an?

Når I har anmodet om at få udført en børnesamtale, så er det Mikkel Abildgaard, der laver det endelige match mellem barnet/den unge og den af vores konsulenter, der skal udføre opgaven. Herefter sker følgende:

 • I bliver kontaktet af vores konsulent, der skal have information om:
  • Anbringelsessted m.v.
  • Historik (anbringelsen).
  • Mål med anbringelsen.
  • Særlige hensyn.

Herfra overtager vi processen, og I hører først fra os igen, når vi har en færdig udtalelse samt referat fra børnesamtalen.

 • Vi kontakter institutionen eller plejefamilien og aftaler tidspunkt for afholdelse af børnesamtalen.
 • Vi kontakter barnet/den unge og sikrer, at han/hun er informeret om samtalen og om hans/hendes rettigheder.
 • Vi afholder samtalen hos barnet/den unge men uden tilstedeværelse af personale eller plejeforældre (med mindre der er tungtvejende argumenter med udgangspunkt i barnets tarv, der taler for det modsatte).

Herefter udarbejdes en udtalelse samt et referat fra mødet som fremsendes til rådgiver. Efterfølgende står vi til rådighed for telefonisk drøftelse af udtalelsen samt andre relevante detaljer fra mødet.

Hvad får I?

I ydelsen er indeholdt:

 • Formøde med rådgiver (telefonisk).
 • Koordinering med anbringelsessted.
 • Afholdelse af samtale.
 • Udtalelse samt referat fra samtale.
 • Efterfølgende drøftelse (telefonisk).

Hvad koster det?

Pris: 3.400 DKK

Kørsel afregnes efter statens almindelige takster.

Download PDF oversigt over ydelse.

Uddrag fra seviceloven

§ 70. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at der er iværksat en foranstaltning over for barnet, den unge eller de vordende forældre, vurdere, om indsatsen skal ændres, og om handleplanen, jf. § 140, skal revideres. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 6 måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. Afgørelse om revision af handleplanen træffes så vidt muligt med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.

Stk. 2. Ved anbringelse uden for hjemmet skal vurderingen af indsatsen efter stk. 1 og af behovet for revision af handleplanen ske på baggrund af det løbende tilsyn med barnet eller den unge, jf. § 148, stk. 1, og efter kontakt med forældremyndighedsindehaveren. Tilsynet efter § 148, stk. 1, skal omfatte mindst to årlige tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, hvor kommunen taler med barnet eller den unge. Samtalen skal så vidt muligt finde sted uden tilstedeværelse af ansatte fra anbringelsesstedet. Vurderingen skal omfatte en stillingtagen til, hvorvidt andre forhold end de hidtil beskrevne, jf. § 140, er relevante, og i så fald skal disse indgå i en revideret handleplan.